U bent hier

Douaneformaliteiten voor Vlaamse exporteurs na de brexit

Naar alle waarschijnlijkheid verlaat het VK met de Europese Unie ook de interne markt. Het gevolg: tussen de EU en het VK worden opnieuw douaneformaliteiten ingevoerd. Zodra de brexit een feit is, moet u voor zendingen naar het VK meer documenten voorleggen dan enkel een factuur.

Alleen al het aantal uitvoeraangiftes zal na de brexit stijgen met maar liefst 47%, zo luidt de prognose van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A). Maar douaneformaliteiten houden nog veel meer in. Zo bereidt u zich voor!

Investeer in kennisopbouw en ICT

Exportaangiftes opmaken en indienen. Goederen en documenten voorleggen voor controle. Invoerrechten of andere heffingen betalen. Handelspolitieke maatregelen toepassen, zoals quota’s, antidumpingrechten en oorsprongsmarkeringen ... Door de brexit komen veel Vlaamse kmo’s voor het eerst met dit soort douaneformaliteiten in aanraking.

Om uw vuurdoop voor te bereiden, is het essentieel om nu al uw administratieve kennis bij te spijkeren en specifiek softwarepakketten uit te rollen. Organisaties als Syntra en Voka bieden cursussen aan om die knowhow intern op te bouwen. De volgende aspecten verdienen hierbij uw aandacht:

  • EORI-nummer;
  • Uitvoeraangiftes;
  • Btw;
  • Accijnzen.
EORI-nummer

Begin met uw Economic Operators’ Registration and Identification aan te vragen bij de douane.

Uitvoeraangiftes

Stel, uw goederen staan na de brexit klaar om naar het VK verscheept te worden. Vóór ze het douanegebied kunnen verlaten, moet u via PaperLess Douane en Accijnzen (PLDA) – het aangiftesysteem van de douane – een uitvoeraangifte indienen. Beschikt u over de nodige achtergrondkennis en eigen douanesoftware? Dan kan u die klus zelf klaren. Als de aankoop van zo’n softwarepakket geen optie is of u de juiste knowhow niet in huis heeft, kan u de aangifte ook via een douanevertegenwoordiger laten regelen.

Btw

Ook na de brexit hoeft u geen btw aan te rekenen op de verkoop van goederen die naar het VK worden verscheept. Om die vrijstelling te verantwoorden, zal u wel formeel moeten aantonen dat de goederen de EU-buitengrens zijn overgestoken. Een van de meest essentiële documenten daarvoor is Exemplaar 3 van de douaneaangifte. Waak erover dat dit bewijselement in uw bezit komt.

Dat gebeurt zo: het douanekantoor van uitgang – neem nu de haven van Zeebrugge – stelt de effectieve uitvoer van uw goederen vast. Vervolgens stuurt die u, de aangever, een elektronisch bericht zodat u Exemplaar 3 van de douaneaangifte kan afdrukken.

Accijnzen

De brexit brengt ook extra procedures met zich mee voor de export van accijnsgoederen zoals alcohol en tabak. Bovenop de EMCS-formaliteiten die u nu al toepast voor de controle van accijnsbewegingen, moet u ook uitvoeraangiftes indienen in het PLDA-aangiftesysteem. Cruciaal is dat u de informatie-uitwisseling tussen beide systemen naadloos op elkaar afstemt door uw administratieve en IT-processen aan te passen. Ook hiervoor kan u een douanevertegenwoordiger in de arm nemen.

Let wel: het opmaken van elektronische administratieve documenten (e-AD’s) voor accijnsgoederen onder schorsing van betaling kan u niet uitbesteden. Daar moet u zelf voor instaan vanuit uw belastingentrepot. Duidelijk communiceren met uw douanevertegenwoordiger is in dat geval essentieel om alle administratieve processen op elkaar af te stemmen.
 

“Moet ik na de brexit hoge invoerrechten betalen?”

Dat hangt af van een eventueel vrijhandelsakkoord. De signalen vanuit het VK zijn in elk geval geruststellend. Zo geeft de Britse regering aan dat ze het liefst voor een akkoord met nultarieven gaat. Bereiken de EU en het VK geen akkoord, dan wordt er teruggevallen op de tarieven van ‘meest begunstigde natie’ van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Concreet: voor duizenden producten gelden dan opnieuw invoerrechten van doorgaans rond de 4%. Al kan dit in bepaalde gevallen oplopen tot 40%.

“Zal ik de oorsprong van mijn goederen moeten aantonen?”

Als onderdeel van een handelsverdrag kunnen het VK en de EU al dan niet beslissen om een oorsprongsprotocol op te stellen. Of en hoe u de oorsprong van uw goederen moet aantonen, hangt af van wat er eventueel in zo’n oorsprongsprotocol wordt bepaald. Stel, het VK legt na de brexit importquota’s of embargo’s op. In dat – weinig waarschijnlijke – geval, moet u niet-preferentiële oorsprongsbewijzen voorleggen. Die certificaten worden uitgegeven door uw lokale Kamer van Koophandel. Omgekeerd: komt er een vrijhandelsakkoord met gunstigere importtarieven voor goederen van Europese bodem, dan moet u de oorsprong van de goederen aantonen via preferentiële oorsprongsbewijzen. Die worden ofwel uitgegeven door de douane, ofwel dient u ze zelf op te stellen.

Voor meer info, ga naar: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/brexit/verkeer-van-goed... 


Wenst u de douaneformaliteiten liever uit te besteden?

Vlaanderen telt honderden douanevertegenwoordigers die u praktisch kunnen ondersteunen met:

  • het vervullen van alle douaneformaliteiten voor uw exportactiviteiten;
  • het nagaan van eventuele invoertarieven voor uw goederen;
  • een inschatting van de kosten die de extra douaneformaliteiten met zich mee zullen brengen.

Een lijst met erkende douanevertegenwoordigers 
 

Ontdek al onze tips

Hoe kan u zich verder nog voorbereiden op de brexit? Ontdek het in onze andere aandachtspunten voor Vlaamse exporteurs:

Publicatie: 'BREXIT - een stand van zaken'

> Download de publicatie

Deze webpagina kwam tot stand in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Financiën.

Surf naar de website van de FOD Financiën voor een overzicht van alle douaneformaliteiten.