U bent hier

Contracten na de brexit

Ook al bestaat er rond de brexit nog veel onzekerheid, toch kan u zich al voorbereiden op de mogelijke gevolgen. Bij een nieuwe economische situatie horen immers nieuwe regels die moeten worden weerspiegeld in nieuwe en bestaande contracten. Er bestaan verschillende contractclausules die u daarbij kunnen helpen.

Mogelijke impact

In principe is een contract bindend en blijven alle bestaande contractuele regels en voorwaarden ook na de brexit gelden. Maar met het oog op de brexit is het voor alle betrokken partijen interessant om de contractuele verplichtingen te herzien. Daarbij moet u rekening houden met:

Nieuw regelgevend kader

Door de Europese Unie te verlaten, stapt het VK ook uit het bestaande regelgevende kader voor handel. De concrete gevolgen daarvan zijn nog niet meteen duidelijk, aangezien in eerste instantie het de bedoeling lijkt te zijn dat de bestaande regels blijven gelden. Desalniettemin zullen er nieuwe regels worden ingevoerd en wijzigen enkele economische parameters, zoals het vrij verkeer van goederen. Daar rekening mee houden bij uw contractuele overeenkomsten door middel van bijvoorbeeld een heronderhandelingsclausule kan uw bedrijf later heel wat zorgen en kosten besparen.

Douaneformaliteiten

Het VK geeft zijn toegang tot de vrije markt als lidstaat van de EU op. Naar alle waarschijnlijkheid betekent dit dat er bepaalde douaneformaliteiten van kracht zullen worden, die een impact zullen hebben op de naleving van handelsovereenkomsten tussen Vlaamse en Britse bedrijven. Daar nu al duidelijke afspraken rond maken met uw handelspartners, of toch op zijn minst de ruimte creëren voor een dialoog en mogelijke contractwijzigingen, voorkomt latere misverstanden en frustraties.

De voordelen van een aangepast contract
  1. Verbeterde samenwerking: door proactief om te gaan met de mogelijke gevolgen van de brexit, toont u bereidwilligheid om een relatie op lange termijn te vrijwaren.
  2. Een goede reputatie bij uw commerciële relaties: door uw contracten ernstig te nemen, stelt u zich op als een professionele commerciële partner.
  3. Tijdswinst: door uw contracten nu te optimaliseren voor de brexit, vermijdt u latere discussies. Dat bespaart alle betrokken partijen zorgen en tijd.

Soorten clausules voor uw nieuwe én bestaande contracten

Overmachtsclausule

Wanneer een overeenkomst door bepaalde onvoorziene omstandigheden niet meer kan worden nageleefd, kunt u of uw medepartij de overmachtsclausule inroepen. Dan gaan beide partijen ermee akkoord dat het onredelijk is om te eisen dat de contractuele verplichtingen worden volbracht.

Heronderhandelingsclausule

Aangezien de uitkomst van de brexit nog onzeker is, is het een goed idee om een heronderhandelingsclausule op te nemen in nieuwe en bestaande contracten. Bij ingrijpende wijzigingen in de economische situatie, kan de overeenkomst dan herbekeken en aangepast worden aan de nieuwe realiteit. Zo vermijdt u ongunstige of onevenwichtige contractuele verplichtingen en eventuele financiële verliezen.

Aangepaste beëindiging van het contract

Indien de oorspronkelijke voorwaarden waaronder het contract werd afgesloten té ingrijpend veranderen, kan deze clausule worden aangewend om het contract te beëindigen. Zowel u als uw handelspartner stemmen er dan mee in dat het niet langer opportuun is om de overeenkomst verder te zetten en beëindigen de samenwerking.

3 tips voor het herzien van contracten na de brexit
  1. Kaart de herziening van uw contracten nu aan bij uw partners, voordat de brexit effectief van kracht wordt. Zonder tijdsdruk zal de onderhandeling constructiever verlopen. Bovendien geeft het aan dat u waarde hecht aan de samenwerking en bevordert het de ontwikkeling en/of bestendiging van een relatie op langere termijn.
  2. Houd rekening met de volledige commerciële keten van uw bedrijf, van leverancier tot afnemer. Als uw organisatie bijvoorbeeld grondstoffen afneemt van een Brits bedrijf en een eindproduct verkoopt binnen Europa, zal de brexit niet alleen een impact hebben op die eerste relatie. Herzie dus alle contracten binnen de keten, niet enkel die met Britse partners.
  3. Maak gebruik van de juridische dienst van een beroepsvereniging of sectorfederatie: zij hebben vaak gespecialiseerde diensten, tools en adviseurs die kmo’s en andere bedrijven bijstaan bij ingrijpende wijzigingen in het ondernemerslandschap. Of  laat u bijstaan door een advocaat gespecialiseerd in commerciële contracten.


 

Ontdek al onze tips

Hoe kan u zich verder nog voorbereiden op de brexit? Ontdek het in onze andere aandachtspunten voor Vlaamse exporteurs:

Publicatie: 'BREXIT - een stand van zaken'


> Download de publicatie

Deze webpagina kwam tot stand in samenwerking met Arcas Law.