U bent hier

Seminarie / Infosessie ‘Opportuniteiten in de Servische milieusector’

Flanders Investment & Trade, hub.brussels en AWEX nodigen u uit op het webinar 'Opportuniteiten in de Servische milieusector'. Kom meer te weten over deze markt en de opportuniteiten voor uw bedrijf.

Wat
Seminarie / Infosessie
Doelsector
Bouw, consultancy en diensten, en milieu
Doelmarkt
Servië
Wanneer
Dinsdag 14 december 2021
Waar
Online
Wie kan deelnemen
Vestigingen van bedrijven en organisaties in het Vlaams Gewest.
Organisatie
Flanders Investment & Trade, samen met AWEX en hub.brussels.

De situatie vandaag: EU-toetredingsonderhandelingen, noden en overheidsprioriteiten

Servië is sinds 2012 EU-kandidaat-lidstaat. Het hoofdstuk rondom het verbeteren van het leefmilieu en de aanpak van de klimaatverandering is een van de meest uitgebreide en moeilijke kwesties in het onderhandelingsproces. Het omvat o.m. lucht- en waterkwaliteit, afvalbeheer, natuurbescherming, controle op en remediëring van industriële vervuiling, geluidshinder en klimaatverandering.

De EU stelt aanzienlijke financiële middelen ter beschikking in het toetredingsproces om kandidaatleden te helpen bij de voorbereidingen voor o.m. de implementatie van het Europese milieu-acquis. Sinds 2009 heeft de EU al meer dan €8 miljard geïnvesteerd in Servië.

Servië heeft al enige vooruitgang geboekt inzake milieu- en klimaatactie maar de uitvoering van vele EU-aanbevelingen staat nog steeds open. Een van de grote problemen waar Servië mee kampt in de sector zijn de voorlopig ontoereikende investeringen in milieubeheer en -infrastructuur. De komende 10 – 15 jaren zijn minstens €8,5 miljard extra investeringen nodig om het land inzake milieubeleid op het EU-niveau te tillen.

Servië heeft dan ook grote behoefte aan knowhow en oplossingen om alle milieu-issues aan te pakken.

De overheid heeft zichzelf 3 prioriteiten gesteld:

  • de bouw van afvalwaterzuiveringsinstallaties in alle grote steden;
  • de introductie van een nieuw systeem voor ophaling en opslag van vast afval;
  • het gevecht tegen de luchtvervuiling.

Afvalwaterzuivering

Vandaag is amper 55% van de bevolking aangesloten op een systeem voor afvalwaterverzameling en slechts iets meer dan 7% van het afvalwater wordt behandeld. Hoewel Servië inspanningen levert om het juridische en institutionele kader in lijn te brengen met de geldende EU-regelgeving zal het land vermoedelijk nog minstens 20 jaren nodig hebben om de Europese standaarden en doelstellingen te realiseren. Er moeten o.a. meer dan 350 behandelingsfaciliteiten gebouwd worden en meer dan 10.000 km nieuwe rioleringen aangelegd.

Afvalbeheer

Servië doet inspanningen om de afhankelijkheid van afvalstortplaatsen te verminderen, de afvalverwerkende infrastructuur te verbeteren en het wettelijke kader te aligneren met de EU-vereisten. Het ministerie van Milieu publiceerde in 2020 een roadmap voor circulaire economie. Deze bevat aanbevelingen voor het duurzaam gebruik van grondstoffen, afvalpreventie, circulair productdesign en specifieke maatregelen voor de verwerkende en maakindustrie, de landbouw, de verpakkingsindustrie en de bouw. In de New Waste Strategy 2020 – 2025 werd beslist regionale stortplaatsen om te vormen tot regionale recyclagecentra. De EBRD biedt alvast een lening aan voor de bouw van 8 van dergelijke centra, maar dit is slechts een begin. De centra zouden werken aan gescheiden afvalophaling, recyclage en de behandeling van niet-recycleerbaar afval.

Een andere prioriteit is de verwijdering van historisch gevaarlijk afval en de sanering van dumpingplaatsen in de natuur.

De komende jaren zullen uitgebreide investeringen nodig zijn in de logistieke aspecten van afvalbeheer (de aankoop van vuilniswagens en afvalcontainers) en de verdere uitbouw van de verwerkingsinfrastructuur.

Luchtvervuiling

De wetgeving mag dan al in belangrijke mate geharmoniseerd zijn met de EU-voorschriften, maar er blijft nog veel werk aan de winkel. De overheid werkt aan een Luchtkwaliteitsbeschermingsprogramma 2022 – 2030 in combinatie met een actieplan. Het programma moet de basis vormen voor bijkomende wetgeving.

Voor de productie van elektriciteit en verwarming wordt nog steeds veel gebruik gemaakt van steenkool. Er loopt nu al een call voor steden en gemeenten voor de vervanging van verouderde verwarmingsketels en het afbouwen van houtverbranding als belangrijke verwarmingsbron bij particulieren. De technologie van warmtekrachtcentrales moet gemoderniseerd worden en er moet substantieel geïnvesteerd worden in de introductie van aardgas en hernieuwbare energie als warmtebron.

Klimaatverandering

Dit jaar werd de Wet op Klimaatverandering aangenomen. Tegen 2023 moet Servië over een strategie ter zake beschikken.

Green Agenda Action Plan

Dit EU initiatief heeft behalve op Servië ook betrekking op de andere kandidaat-lidstaten in de Westelijke Balkan. Het Plan behandelt o.m. klimaatmaatregelen, controle op de pollutieniveaus en natuur- en biodiversiteitsbescherming. Tegen 2024 moeten de kandidaat-leden de harmonisering met het EU-ETS (EU Emissions Trading System) rond hebben.

Wat moet de toekomst brengen?

Het land moet een ambitieus groene transitiebeleid ontwikkelen en daarbij focussen op:

  • Het aannemen van een transparant nationaal energie- en klimaatplan in lijn met zowel de doelstellingen van de Green Deal dat CO² neutraliteit tegen 2050 vooropstelt als de Green Agenda voor de Westelijke Balkan
  • Het implementeren en handhaven van wet- en regelgeving, het laten uitdoven van steenkoolgebruik, de versterking van de grensoverschrijdende samenwerking, het beheer van stroomgebieden en de voorbereidingen voor Natura 2000.
  • Het versterken van de administratieve en financiële capaciteit van centrale en lokale overheden, het verbeteren van de strategische investeringsplanning en het verzekeren van de transparantie van de gehanteerde procedures daarbij.

Een deelname aan dit webinar is gratis.